ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΤΣΑΡΑ


Ο ΠΑΡΟΝΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΟΥΤΣΑΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
Σύσταση-Έδρα-Σκοπός-Πόροι του Συλλόγου

Άρθρο 1ο:

Συστήνεται Σύλλογος με το όνομα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΤΣΑΡΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ και με Έδρα το Βουτσαρά Αρκαδίας.

Άρθρο 2ο: ΣΚΟΠΟΣ

Ο Σκοπός του Συλλόγου μας είναι:

α) Μορφωτικός-Εκπολιτιστικός, με την ίδρυση γραφείων,με την οργάνωση εκθέσεων, εικαστικών τεχνών, φεστιβάλ, εκθέσεων βιβλίου, παραδοσιακών προϊόντων κτλ., με την οργάνωση συναυλιών, την πρόσκληση θεατρικών συγκροτημάτων, ομίλων δημοτικών χορών, την προβολή κινηματογραφικών ταινιών, την οργάνωση διαλέξεων ή σεμιναρίων σε θέματα επιμορφώσεως και πολιτιστικά.

β) Ψυχαγωγικός, με την οργάνωση χορών, μουσικής, αναψυκτηρίου και εντευκτηρίου και χοροεσπερίδων για την σύσφιξη των σχέσεων των Μελών μας αλλά και για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν κοινούς στόχους και παραμέτρους και με την συγκέντρωση εισφορών για την αντιμετώπιση των δαπανών του Συλλόγου.

γ) Εξωραϊστικός με την συλλογή στοιχείων για συγκεκριμένα προβλήματα του χωριού, την ανάλυση, την μελέτη, την προώθηση και την υποβολή προτάσεων για την λύση τους, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές καθώς και για την αναγωγή και προώθηση ιστορικών και φυσιοδιφικών ζητημάτων που αφορούν την περιοχή μας.Επίσης, ο Σύλλογος θα ασχολείται υπεύθυνα με θέματα προστασίας περιβάλλοντος, και προώθηση αυτών είτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε στις αρμόδιες αρχές.

δ) Κοινωνικός προβληματισμός σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος, με την ανταλλαγή απόψεων σε δημόσιες συζητήσεις, την οργάνωση σεμιναρίων, όπου ειδικοί επιστήμονες και καλλιτέχνες θα αναλύσουν θέματα κάθε τέχνης και επιστήμης, όπως κοινωνικά, καλλιτεχνικά κτλ., αλλά και την ενεργή συμμετοχή των εκπροσώπων μας ή των Μελών μας σε πολιτιστικά επιστημονικά ή ακόμη και διεθνούς ενδιαφέροντος forum που αφορούν τις τρέχουσες και επίκαιρες εξελίξεις του τόπου μας.

Άρθρο 3ο: Έσοδα του Συλλόγου είναι οι συνδρομές των Μελών, οι έκτακτες εισφορές των Μελών, τα έσοδα από παραστάσεις, οι δωρεές κτλ. Οι κληροδοσίες γίνονται δεκτές με έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως αλλά και την συμβολική του δράση σε πρακτικές που δύναται να προσφέρουν έσοδα όπως σχετικές επιχορηγήσεις από το δημόσιο και τους Ο.Τ.Α., ή την συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα επιδότησης κτλ. χωρίς όμως τα έσοδα αυτά να μπορούν να χαρακτηρισθούν ως αμιγής οικονομική δραστηριότητα αφού ο σύλλογος μας δεν είναι κερδοσκοπικός ούτε η σύστασή του γίνεται για να δημιουργηθεί εμπορικό κέρδος η μη μόνον η συγκέντρωση πόρων κατά τους παραπάνω τρόπους θα αποτελεί διέξοδο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων διαβίωσης και ανάπτυξης του. Επίσης ο Σύλλογός μας θα μπορεί να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται τυχών ακίνητα που θα περιέλθουν στην κυριότητά του από τυχόν δωρεές ή αγορές ή από τυχών κληροδοσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

Μέλη-Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Άρθρο 4ο: Τακτικά Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι πολίτες Ελληνικής καταγωγής ανεξάρτητα από φύλλο, που έχουν την νόμιμη γι' αυτό ηλικία κατοικούν ή διαμένουν στην Αρκαδία ή κατάγονται από την Αρκαδία έχουν εγνωσμένο ενδιαφέρον και αγάπη για τα δρώμενα της περιοχής μας. Αντεπιστέλλοντα Μέλη του Σωματίου γίνονται πολίτες, ανεξάρτητα από φύλλο, Εθνικότητα κτλ. που έχουν την παραπάνω ηλικία και διαμένουν στην Αρκαδία, και δεν έχουν τα προσόντα τακτικού Μέλους.

Άρθρο 5ο: Η εγγραφή των τακτικών Μελών γίνεται μετά από αίτηση εγγραφής του ενδιαφερόμενου. Τακτικά Μέλη του Συλλόγου λογίζονται και όσοι υπέγραψαν το πρακτικό της ιδρύσεώς του. Αντεπιστέλλοντα Μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Συμβούλιο μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων ενώ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μπορούν και να ανακηρυχτούν και Τακτικά μετά από την διάρκεια ενεργούς συμμετοχής τους στον Σύλλογο που θα ορίσει το Συμβούλιο . Τα τακτικά και Αντεπιστέλλοντα Μέλη. Τα Τακτικά και Αντεπιστέλλοντα Μέλη καταβάλλουν για δικαίωμα εγγραφής (5) ευρώ και υποχρεωτική συνδρομή (1) ευρώ . Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειωθούν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 6ο: Κάθε Τακτικό Μέλος, έχει δικαίωμα να προσέρχεται στη Γενική Συνέλευση, να μετέχει στις εργασίες της, να λέγει ελεύθερα την γνώμη του για κάθε ζήτημα, που αφορά την λειτουργία και τους σκοπούς του Συλλόγου, να αναφέρεται γραπτά ή προφορικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε ζήτημα, που αφορά τον Σύλλογο. Επίσης μπορεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα λόγου. Δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται έχει το Μέλος που η εγγραφή του στον Σύλλογο έγινε μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του αντίστοιχου έτους εκτός της πρώτης χρήσεως όπου ανεξάρτητα του μήνα θα υπάρχει τέτοια δυνατότητα για ένα μήνα ακόμη από της δημοσιεύσεως της περιλήψεως του παρόντος στο τεύχος Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών ή της τοπικής εφημερίδος δη από την μεταγενέστερη εξ αυτών ημερομηνία. Τα Μέλη μπορούν να αποχωρίσουν από το Σύλλογο με γραπτή αίτηση τους, χωρίς να διατηρούν κανένα δικαίωμα σε τυχόν περιουσιακά στοιχεία, που δώρισαν στο Σύλλογο.

Άρθρο 7ο: Κάθε Τακτικό ή Αντεπιστέλλον Μέλος, που καθυστερεί επί 1 χρόνο τη συνδρομή του μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επανεγγραφή του είναι δυνατή εφόσον το ενδιαφερόμενο μέλος καταβάλλει το απαιτούμενο για την εγγραφή ποσό και τις συνδρομές ενός έτους. Αν καθυστερεί τη συνδρομή του επί 3 μήνες, χάνει το δικαίωμα να εκλεγεί και να εκλέγεται. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να διαγραφεί κάθε Μέλος, που ενεργεί κατά των συμφερόντων του Συλλόγου.

Όσα Μέλη επιθυμούν να εκθέσουν υποψηφιότητα υποβάλλουν αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε μέρες πριν από την ημέρα της διενέργειας των αρχαιρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

Άρθρο 8ο: Όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 9ο: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά Μέλη και εκλέγεται από τα Τακτικά Μέλη του Συλλόγου με μυστική ψηφοφορία. Επίσης εκλέγονται και αναπληρωματικά Μέλη του Δ.Σ. Οι αρχαιρεσίες αυτές γίνονται κάθε τρία χρόνια, το μήνα Αύγουστο μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η σειρά επιτυχίας των Μελών του Δ. Συμβουλίου καθορίζεται από τον αριθμό των σταυρών, που παίρνει ο κάθε υποψήφιος. Έτσι, τα επτά πρώτα Μέλη αποτελούν τα Τακτικά και τα επόμενα δύο τα Αναπληρωματικά Μέλη του Δ. Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται αμέσως κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας. Το αργότερο πέντε μέρες μετά την εκλογή, τα Τακτικά Μέλη συνέρχονται και συγκροτούνται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Σε περίπτωση παραιτήσεως, για οποιοδήποτε λόγο, Μελών του Δ.Σ. τη θέση τους παίρνουν οι κατά σειρά Αναπληρωματικοί. Αν δεν υπάρχουν Αναπληρωματικοί γίνονται εκλογές στις οποίες εκλέγονται δύο Αναπληρωματικά Μέλη και όσα Τακτικά Μέλη έχουν λείψει (παραίτηση, θάνατος κτλ.).

Άρθρο 10ο: Το Δ.Σ. συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή όποτε δύο από τα Μέλη του ζητήσουν γραπτά τούτο από τον Πρόεδρο , που συγκαλεί τότε το Δ.Σ. μέσα σε τρεις μέρες από την υποβολή της αιτήσεως. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα από τα Μέλη του.Μέλη του Δ.Σ. που δεν προσέρχονται αδικαιολόγητα κατά την κρίση του Δ.Σ., σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τους κατά σειρά αναπληρωματικούς με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 11ο: Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

Άρθρο 12ο: Ο Πρόεδρος του Συλλόγου αντιπροσωπεύει το Σύλλογο στις Αρχές, στα Δικαστήρια, και στις σχέσεις του με φυσικά ή Νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση δε κολλήματος του ή αδυναμίας του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 13ο: Το Δ.Σ. παίρνει αποφάσεις που αφορούν την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου διαχειρίζεται την περιουσία του και ενεργεί τις δαπάνες με βάση τον ψηφιζόμενο από τη Γενική Συνέλευση προϋπολογισμό και τις έκτακτες πιστώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

Ιδιαίτερα Καθήκοντα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 14ο: Ο Πρόεδρος προσκαλεί το Δ.Σ., και την Γενική Συνέλευση, σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συντονίζει τις ενέργειες αυτού,επαγρυπνεί για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., και γενικά κάθε έγγραφο, καθώς και τα χρηματικά εντάλματα. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο εκλεγμένος από το Δ.Σ., σε περιπτώσεις απουσίας,κωλύματος ή παραιτήσεως.

Άρθρο 15ο: Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τηρεί κατάλογο Μελών, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά, χρηματικά εντάλματα και γενικά τα έγγραφα του Συλλόγου. Τηρεί βιβλίο αλληλογραφίας του Συλλόγου και επιμελείται τα έγγραφα και την σφραγίδα του. Τον Γενικό γραμματέα αναπληρώνει άλλο Μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται από αυτό, σε περίπτωση απουσίας κτλ.

Άρθρο 16ο: Ο Ταμίας τηρεί τα σχετικά βιβλία εσόδων εξόδων εισπράττει τις συνδρομές και κάθε δωρεά προς τον Σύλλογο, δίνοντας διπλότυπα αποδείξεως νόμιμα θεωρημένα, ενεργεί τις πληρωμές με εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και πληροφορεί το Δ.Σ., για την οικονομική πορεία του Συλλόγου.

Κάθε περίσσευμα που υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να καταθέσει σε τράπεζα, που ορίζει το Δ.Σ., στο όνομα του Συλλόγου. Κάθε ανάληψη γίνεται από αυτόν με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γραμματέα, τον Ταμία αναπληρώνει άλλο Μέλος, που ορίζεται από το Δ.Σ., σε περίπτωση απουσίας κτλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Άρθρο 17ο: Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου μας και συνεδριάζει μια φορά το χρόνο τακτικά το μήνα Αύγουστο και έκτακτα δε όποτε κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. ή όποτε το ζητά το 1/4 των Τακτικών Μελών, μέσα σε 10 μέρες από την αίτηση. Προσδιορίζεται από τον Πρόεδρο ο τόπος και η ώρα της συνεδριάσεως, με δημόσια ανακοίνωση, επτά τουλάχιστον μέρες προηγούμενα.

Άρθρο 18ο: Η ψηφοφορία για την εκλογή του Δ.Σ. γίνεται με ψηφοδέλτιο και είναι μυστική.

Τα Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι 5 σταυρούς προτίμησης. Επίσης μέσα στο ψηφοδέλτιο αυτό θα υπάρχουν και οι υποψήφιοι για την Εκτελεστική Επιτροπή. Για την εκλογή των Μελών της Ε.Ε. θα μπαίνουν μόνο μέχρι 2 σταυροί προτίμησης. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, το είδος της ψηφοφορίας καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση. Ψηφοφόροι θα είναι μόνο τα Τακτικά Μέλη.

Άρθρο 19ο: Η Γενική Συνέλευση τελεί σε νόμιμη απαρτία, όταν παρευρίσκονται τα μισά από τα Εγγεγραμμένα Μέλη του Συλλόγου. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν βρεθεί σε απαρτία, καλείται νέα Γ.Σ. σε 8 ημέρες, οπότε υπάρχει απαρτία αν βρίσκεται το ένα πέμπτο των Μελών, όπως καθορίστηκαν πιο πάνω. Αν δεν συγκεντρωθεί και αυτός ο αριθμός, τότε συγκαλείται πάλι Γ.Σ., μέσα σε 8 ημέρες και συνεδριάζει έγκυρα, όσα Μέλη και αν προσέλθουν.

Άρθρο 20ο: Η Γενική Συνέλευση ως αναφέρθηκε παραπάνω είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, ασκεί την εποπτεία σε αυτόν και παίρνει αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να παύσει το Δ.Σ. και την Εκτελεστική Επιτροπή. Επικυρώνει τον απολογισμό του περασμένου χρόνου, αφού διαβαστεί η έκθεση της Ε.Ε., ψηφίζει τον προϋπολογισμό ευθυνών σε βάρος του Δ.Σ.,και της Ε.Ε.

Άρθρο 21ο: Κατά την Γενική Συνέλευση μόλις εξαντληθούν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση εκλέγει Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική επιτροπή, ελέγχει το νομότυπο της συμμετοχής των υποψηφίων, προβαίνει στην ανακήρυξή τους με την ανάρτηση πίνακα σε εμφανές μέρος της αίθουσας που περιέχει τα ονόματά τους. Μόλις τελειώσει η ψηφοφορία κάνει γνωστά στα Μέλη τα αποτελέσματα αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 22ο: Αυτή έχει δικαίωμα να ενεργεί, κατά την κρίση της έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του Συλλόγου και υποβάλει τα πορίσματα της στο Δ.Σ. και την Γ.Σ. Κατά την τακτική Γ.Σ. κάθε χρόνο υποβάλλει πάντοτε έκθεση πάνω στον απολογισμό του περασμένου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

Διάλυση-Τροποποίηση-Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 23ο: Ο Σύλλογος διαλύεται εφόσον δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός μελών για την συγκρότησή του. Επίσης διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ., όταν αυτή πετύχει πλειοψηφία τριών τετάρτων με απαρτία τουλάχιστον τα μισά Μέλη του Συλλόγου. Σε περίπτωση διαλύσεως, η περιουσία του θα περιέρχεται αυτοδίκαια στο Τοπικό Διαμέρισμα Βουτσαρά του Δήμου Μεγαλόπολης με σκοπό αυτή να διατεθεί ή να λάβει χώρα κάποιο έργο ή καλλωπισμός προς όφελος των κατοίκων του Τοπικού Διαμερίσματος. Η εκκαθάριση της περιουσίας, μετά τη διάλυση γίνεται από το Δ.Σ., μέσα σε 6 μήνες από τη μέρα διαλύσεως εκκαθαριστές διορίζονται από τώρα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

Άρθρο 24ο: Το καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Γ.Σ.του Συλλόγου, που παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων όπως καθορίστηκε παραπάνω, και σύμφωνα πάντοτε με την νόμιμη διαδικασία.

Άρθρο 25ο: Ο Σύλλογος χρησιμοποιεί κυκλική σφραγίδα που φέρει κυκλικώς τις λέξεις ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΤΣΑΡΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ και στο κέντρο έτος ιδρύσεώς του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 26ο: Η προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου προκειμένου να λάβει χώρα η τυπική διαδικασία που απαιτεί ο νόμος για την εν γένη κατακύρωση και δημοσίευση του παρόντος ανατίθεται στους: Βλαχοδημητροπούλου Κωνσταντία του Αθανασίου, Σιμόπουλος Κωνσταντίνος του Αθανασίου, Γιαννακάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Καπερώνης Κωνσταντίνος του Αναστασίου, Τσιάμα Νικολέτα του Γεωργίου, Καρμιράντζου Μαρία του Ιωάννη, Κονδύλη Βασιλική του Αποστόλου, Σαλαβούρας Σταύρος του Κωνσταντίνου και Σταθόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου που θα επιμεληθούν για την δικαστική αναγνώριση του Συλλόγου και την σύγκληση Γ.Σ. το αργότερο σε 60 ημέρες μετά από την αναγνώριση, με θέμα την λογοδοσία του προσωρινού Δ.Σ. και εκλογές σύμφωνα με τα άρθρα 17,18,19,20,21. Επίσης θα κάνει όλες τις ενέργειες για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.

Άρθρο 27ο: Το δικαίωμα για την έκδοση ψηφισμάτων ή διακηρύξεων θα έχει η Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ.

Άρθρο 28ο: Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβαίνει στις απαραίτητες τροποποιήσεις του παρόντος εάν οι συνθήκες το απαιτούν με απόφαση που αυτό λαμβάνει με απλή πλειοψηφία τουλάχιστον του 51% των οικονομικά τακτοποιημένων Μελών έναν μήνα μετά από την απόφαση περί τροποποίησης.

Άρθρο 29: Διαγραφή Μέλους δύναται να επέλθει αυτοδίκαια εάν για τρεις συνεχείς χρονιές δεν εκπληρωθεί η οικονομική συμμετοχή του μέλους και γίνει εκκαθάριση Μελών από την Γενική Συνέλευση. Καθώς και για όλους τους υπόλοιπους τυπικούς λόγους που αναφέρονται στο παρόν αλλά και για ουσιαστικούς λόγους μετά από αίτηση τριών τουλάχιστον Μελών για συζήτηση του θέματος και εν συνεχεία με απόφαση της Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με ενισχυμένη πλειοψηφία των % αυτής, όταν το Μέλος του οποίου ζητείται η διαγραφή, τεκμαρτά και αποδεδειγμένα είτε αδιαφορεί είτε αντιστρατεύεται των σκοπών και της προόδου του Συλλόγου μας ή παραβατεί έναντι των βασικών αρχών του.

Άρθρο 30ο: Ο Σύλλογός μας μπορεί και επιτρέπεται να συμμετέχει σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια κλαδικά όργανα ως μέλος καθώς και σε τυχόν δημοτικές ή δημόσιες επιτροπές. Για την εκπροσώπηση του οποίου από τώρα ορίζεται η παρουσία του Προέδρου αυτού και εν κωλύματι του, του Αντιπροέδρου ομού μετά της παρουσίας και για τις δύο περιπτώσεις του Γενικού Γραμματέως.

Άρθρο 31ο: Το παρόν καταστατικό, που αποτελείται από 31 άρθρα εγκρίθηκε από τα αρχικά ιδρυτικά μέλη και υπογράφηκε αρμοδίως προκειμένου να τύχει της εγκρίσεως του αρμοδίου Ειρηνοδικείου Μεγαλοπόλεως και να καταχωρηθεί κατά νόμο στα οικεία βιβλία του Σωματείου του Πρωτοδικείου Τριπόλεως ενώ θα ισχύει δε από την έγκριση του με την δικαστική απόφαση. Τυχών ενέργειες που θα λάβουν χώρα νωρίτερα από την ένωση των προσώπων που είναι οι ιδρυτές του παρόντος Συλλόγου μας και εφόσον δεν αντίκεινται στους σκοπούς του Σωματείου μας αυτές θα θεωρούνται ως οιωνοί (ενέργειές) του Συλλόγου μας με νόμιμο χαρακτήρα υπό την αίρεση ότι θα επικυρωθούν στην πρώτη Γενική Συνέλευση του σώματος.

Βουτσαράς 16 Αυγούστου 2014

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                  Ο Γραμματέας